Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

 HĐQT

 02:50 CH @ Thứ Ba - 19 Tháng Ba, 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây được khai mạc vào 8h thứ Tư ngày 10 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường Văn phòng Công ty, Km 17, QL6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội. Dưới đây là toàn bộ tài liệu sẽ được sử dụng thảo luận và biểu quyết thông qua tại đại hội:
1- Thư mời họp ĐHĐCĐ; Mẫu giấy ủy quyền dự họp
2- Nội dung chương trình Đại hội
3- Thể lệ biểu quyết
4- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023
5- Báo cáo của Giám đốc Công ty về KQSXKD năm 2023 và KHSXKD năm 2024
6- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
7- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023
8- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
9- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Quỹ tiền thưởng người quản lý năm 2023
10- Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương NQL ; Quyết toán quỹ tiền lương NQL, KH tiền lương NQL 2023
11- Tờ trình phương án trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2024; Kế hoạch quỹ  tiền lương, thù lao người Quản lý năm 2024
12- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

Nguồn:   PTS Hà Tây